FAQ - Často kladené otázky

Přihlášky a přijímací řízení

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

Musí uchazeči vykonat přijímací zkoušky?

Co je potřeba pro přijetí ke studiu?

Podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku a samozřejmě také uspět v přijímacím řízení podle kritérií vyhlášených ředitelem školy, které naleznete    ZDE 

Pro obor Stavebnictví máte nově možnost podat přihlášku online - použijte tento odkaz https://spsslipnik.edookit.net/application

Jak se dozvím výsledek přijímací zkoušky?

Termín oznámení výsledků je uveden v kritériích vyhlášených ředitelem školy.

Kdy budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Naše kritéria budou brzy zveřejněna na našem webu pro obor Grafický design ZDE, pro obor Stavebnictví naleznete ZDE .

Je potřeba přiložit k přihlášce lékařské potvrzení?

Jak se dozvím, že mnou zaslaná přihláška byla školou přijata?

Každá přihláška je zaregistrovaná pod pořadovým číslem, kdy byla doručena. Nemusíte mít obavu, že by se ztratila. 

Můžu se přihlásit do přípravného kurzu k přijímací zkoušce?

Na naší škole bude pořádán přípravný kurz z matematiky. Podrobnosti už naleznete ZDE

Můžu si vyzkoušet přijímačky nanečisto?

Pro uchazeče, kteří si do 20.2.2024 podají přihlášku na naší školu, pořádáme zdarma  "přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka". Tyto se budou konat dne 25.3.2024. Pozvánku k přijímacím zkuškám nanečisto a podrobné pokyny obdrží uchazeči v mailu, který jim bude zaslán na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Může na vaší škole studovat cizinec?

Ano, u žádostí o vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí je postupováno podle § 20 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Záleží na znalosti češtiny. Studium v maturitních oborech je hodně náročné z pohledu jazyka (schopnost vyjadřování, šíře slovní zásoby v odborných předmětech). Také je zaměřeno na velký objem informací, které učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a které musí žák pochopit a zapsat. 

Studium 

Jak se dozvím, co mě čeká v září po nástupu do školy?

Všechny informace získáte na schůzce pro rodiče a žáky přijaté do 1. ročníku koncem června 2024, na kterou budou všichni pozváni mailem na adresu uvedenou na přihlášce. Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, není nic ztraceno. Přehled požadovaných učebnic, učebních pomůcek, ochranných pomůcek a další potřebné informace pro studium budou uvedeny také na stánkách školy.

Je studium na škole zpoplatněno?

Ne, škola je státní, žádné školné se u nás neplatí.

Je možné si objednat individuální prohlídku školy?

Dáváme přednost návštěvě školy ve dnech otevřených dveří, kde uvidíte nejvíce, ale je možné domluvit si schůzku v jiném termínu.

Jak jsou studenti hodnoceni? 

V průběhu roku jsou studenti hodnoceni klasifikační stupnicí podle stavu svých znalostí a dovedností. Hodnocení žáků se řídí podle Vnitřního klasifikačního řádu, který je v příloze Školního řádu školy. Školní řád je umístěn na stránkách školy. Vyučující také využívají formativní hodnocení, které má umožnit cílenou radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšení výkonů, na odstranění chyb a nedostatků v práci žáka. Na konci roku dostávají žáci tradiční státní vysvědčení. 

Je pravda, že žáci některých oborů vaší školy mohou získat stipendium?

Ano, kritéria k získání a výše prospěchového stipendia u oboru Stavebnictví jsou uvedeny na stránkách školy.

Jak je organizována komunikace s rodiči?

Škola se snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i studenty. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i studentům přes internet dostupné po zadání hesla na školním intranetu přes aplikaci EDOOKIT.  Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně
po telefonu, či e-mailem. 

Do jakých soutěží se můžu zapojit?

Žáci se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží, přehled najdete ZDE

Jaká je úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?

Školní rok 2021/2022

Maturitní zkoušku skládalo celkem 46 žáků, z toho 44 uspěli, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z ČJL skládalo 46 žáků, 44 žáci uspěli, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z ANJ skládali 42 žáci, 41 žák uspěl, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z MAT skládalo 4 žáci, 4 žáci uspěli, což činí 100% úspěšných

Školní rok 2020/2021

Maturitní zkoušku skládalo celkem 64 žáků, z toho 63 uspěli, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z ČJL skládalo 45 žáků, 44 žáci uspěli, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z ANJ skládali 42 žáci, 41 žák uspěl, což činí 98% úspěšných

Didaktický test z MAT skládalo 7 žáků, 7 žáků uspělo, což činí 100% úspěšných

Pozn. Někteří žáci volí maturitu z obou volitelných předmětů (ANJ i MAT)

Školní rok 2019/2020

Maturitní zkoušku skládalo celkem 42 žáků, z toho 39 uspěli, což činí 93% úspěšných

Didaktický test z ČJL skládalo 42 žáků, 40 žáků uspělo, což činí 95% úspěšných

 Didaktický test z ANJ skládalo 37 žáků, 36 žáků uspělo, což činí 97% úspěšných

Didaktický test z MAT skládalo 5 žáků, 4 žáci uspěli, což činí 80% úspěšných

Pozn. Někteří žáci volí maturitu z obou volitelných předmětů (ANJ i MAT)

Školní rok 2018/2019

Maturitní zkoušku skládalo celkem 48 žáků, z toho 44 uspěli, což činí 91% úspěšných

Didaktický test z ČJL skládalo 30 žáků, 29 žáků uspělo, což činí 97% úspěšných

 Didaktický test z ANJ skládali 20 žáků, 19 žáků uspělo, což činí 95% úspěšných

Didaktický test z MAT skládalo 12 žáků, 11 žáků uspělo, což činí 92% úspěšných

Pozn. Někteří žáci volí maturitu z obou volitelných předmětů (ANJ i MAT)

Jak vypadá rozvrh hodin?

Vyučování začíná v 7.55 a poslední odpolední hodina končí 15.35. Žáci oboru Grafický design mají větší odučený počet hodin (37), proto mají většinou 2x odpolední vyučování, žáci oboru Stavebnictví (33-34 hodin) mají pouze max. jednou odpolední vyučování.

Odkdy se stávám žákem školy a kdy dostanu potvrzení o studiu?

Žákem školy se uchazeč stává první vyučovací den daného školního roku a hned toho dne je mu vystaveno potvrzení o studiu, které dostane od třídního učitele. Pokud včas splnil všechno, co bylo třeba, dostane také hotový průkaz ISIC.

Do kdy jsem žákem posledního ročníku?

Pokud žák úspěšně složí maturitní zkoušku v jarním termínu, přestává být žákem školy v den, který následuje po zkoušce. Pokud u maturity u některé ze zkoušek neuspěl, je žákem školy do 30. června daného roku. V obou případech mu zůstává ale status studenta až do 31. srpna, pokud nenastoupí do zaměstnání, pak status studenta končí dnem nástupu do práce.

Pokud mi nejde nějaký předmět nebo se chci naopak zdokonalovat, jaké mám
možnosti doučování?

Ano, každý vyučující má vypsány konzultační hodiny, ve kterých se žákům na požádání věnuje, případně si s nimi může domluvit individuální termín podle možností rozvrhu. Přehled konzultačních hodin lze najít na stránkách školy.

Praxe 

Jak probíhá praktická výuka? 

U žáků oboru Stavebnictví mají žáci 1. a 2. ročníku vždy dvě hodiny praxe každý týden na školním stavebním dvoře.

V době konání ústních maturit pak žáci 1. ročníku absolvují společnou soustředěnou praxi, kdy ve dvou týdnech střídají práci na stavebním dvoře a odborné exkurze ve firmách a na stavbách. 

Žáci oboru Grafický design mají v těchto dvou týdnech společný plenér v kombinaci s exkurzemi.

Žáci 2. a 3. ročníku oboru Stavebnictví a Grafický design vykonávají v době ústních maturit dvoutýdenní souvislou praxi ve stavebních firmách dle vlastního výběru. Je také možné požádat zástupce školy o pomoc při zajištění této praxe u firem, které se školou dlouhodobě spolupracují.

Se kterými firmami škola spolupracuje?

Skanska, Swietelsky, Eurovia, Gemo, Strabag a další

Výhody pro studenty

Zajišťuje škola stravování?

Škola zajišťuje stravování žáků ve školní jídelně, která v blízkosti stavebního dvora. Je možný výběr ze dvou jídel. Informace o ceně stravy jsou na stránkách škola v sekci Jídelna. V budově školy se také nachází kantýna se sortimentem pečiva, nápojů, cukrovinek a dalšího zboží.

Má škola domov mládeže?

Ano, škola má žáky ubytované na Domově mládeže, kde mohou být ubytování žáci ze vzdálenějšího trvalého bydliště. 

Co nabízí škola nad rámec běžné výuky?

Je pořádán adaptační kurz, lyžařský kurz, cykloturistický kurz, odborné exkurze, odborné a kulturní aktivity i zájezdy do zahraničí.

Žáci mohou využívat posilovnu, navštěvovat ZUŠ nebo využít nabídku aktivit pod hlavičkou Střediska volného času, dále nabízíme konzultační hodiny pro rodiče i žáky.

Lze prostřednictvím školy zařídit studentský průkaz ISIC?

Ano, průkaz ISIC mají žáci od 1. ročníku, slouží jako průkaz studenta, pro vstup do školy, odebírání obědů i kopírování či tisky ve škole.

Kam nejčastěji odcházejí absolventi a jaké je jejich uplatnění?

Absolventi nejčastěji pokračují ve studiu na vysokých školách technického, uměleckého nebo jiného zaměření, nebo odcházejí do praxe k různým firmám. Mohou využít pracovních nabídek uveřejňovaných na našich stránkách.

Žáci s SVP a prevence

Jak škola pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami?

Škola podporuje studium nadaných žáků, ale i žáků s poruchami učení nebo tělesným postižení.  Studentům s dysfunkčními poruchami (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie) škola poskytuje podpůrná opatření dle doporučení PPP nebo SPC nebo jsou vzděláváni dle IVP (Individuální vzdělávací plán).  Naši vyučující individuálně pracují s těmito žáky a snaží se o kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.  

Pokud je doporučení pro ZŠ z PPP (Pedagogicko – psychologická poradna) ještě platné, lze ho použít i pro studium na SŠ?

Pro studium na naší škole musí mít žáci se speciálně vzdělávacími potřebami nové dpporučení PPP pro studium na SŠ, proto je vhodné včasné kontrolní vyšetření v PPP, před ukončením ZŠ. Naše škola spolupracuje s PPP Přerov, Kouřílkova.

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění při přijímací zkoušce?

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitel školy o podmínkách konání přijímací zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce ke studiu. Na základě doporučení PPP jim ředitel školy umožní použití podpůrných pomůcek nebo prodloužení času potřebného na vypracování jednotných přijímacích zkoušek. Tito žáci konají přijímací zkoušky samostatně, v jiné učebně než ostatní uchazeči.

Web: 2024 © SPŠS Lipník nad Bečvou
Design: 2021 © Ondřej Hanousek
Code: 2016 © Michael Pikner
Edookit Schránka důvěry Školní e-mail Nadační fond
Jana Neffa
Stránky města Facebook Instagram YouTube